سلام به همه دوستان عزیز

لبیك یا خامنه ای لبیك یا حسین است